Σάββατο, 18 Απριλίου 2020

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΤΑΦΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.

 ''Ο δε Ιησούς πάλιν κράξας μετά φωνής μεγάλης, αφήκε το πνεύμα.''
Το Σώμα του Κυρίου μας ετάφη, σε νέο μνημείο λελατομημένο σε βράχο, στο οποίο ουδείς άλλος είχε ενταφιασθή ενωρίτερα. 

Η ψυχή Του;
Η Ψυχή του Ιησού Χριστού,  ''και κατέβη πρώτον εις τα κατώτερα μέρη της γης '' Εφεσ. 4:9
'' ούτω θέλει είσθαι ο Υιός του ανθρώπου εν τη καρδία της γης τρείς ημέρας και τρείς νύκτας '' Ματθ. 12:40

Κάποιοι δεν δέχονται ότι ο Άδης είναι στο κένρο της γης, λένε ότι αυτός είναι μία άλλη διάσταση!
Οι ψυχές είναι σε χώρο και όχι σε άλλη (φανταστική) διάσταση.

Ο Κύριος κατά την είσοδό του στον Άδη εισήλθε, ως ψυχή ανθρώπου, και εκήρυξε, κατά την τριήμερη ταφή του, και στις ψυχές του Άδη, το Σωτήριο Ευαγγέλιο Του.
''οίτινες θέλουσιν αποδώσει λόγον εις εκείνον, όστις είναι έτοιμος να κρίνη ζώντας και νεκρούς. Επειδή διά τούτο εκηρύχθη το ευαγγέλιον και προς τους νεκρούς, διά να κριθώσι μεν κατά ανθρώπους εν σαρκί, να ζώσι δε κατά Θεόν εν πνεύματι '' Α' Πετρ. 4:6
Στη συνέχεια μετά την Ανάστασή του ( ζωοποιηθείς δε διά του πνεύματος·) μετέβη και στον χώρο που ευρίσκοντο οι ψυχές στην προ του Νώε εποχή στις οποίες εκήρυξε και εκεί το Ευαγγέλιο.
'' Επειδή και ο Χριστός άπαξ έπαθε διά τας αμαρτίας, ο δίκαιος υπέρ των αδίκων, διά να φέρη ημάς προς τον Θεόν, θανατωθείς μεν κατά την σάρκα, ζωοποιηθείς δε διά του πνεύματος· διά του οποίου πορευθείς εκήρυξε και προς τα πνεύματα τα εν τη φυλακή τα οποία ηπείθησάν ποτέ, ότε η μακροθυμία του Θεού επρόσμενέ ποτέ αυτούς εν ταις ημέραις του Νώε, ενώ κατεσκευάζετο η κιβωτός, εις ην ολίγαι, τουτέστιν οκτώ, ψυχαί διεσώθησαν δι' ύδατος. ''Α' Πετρ. 3:19-20
Όσες ψυχές πίστεψαν στο Ευαγγέλιον του Ιησού Χριστού, μετέστησαν στον Ουρανό, και έκτοτε βλέπουμε, στον Λόγο του Θεού, ανθρώπους, που θα λάβουν μέρος στην πρώτη Ανάσταση (οι σεσωσμένοι) στον Ουρανό! Οι ψυχές που απίστησαν τότε μέχρι και σήμερα παραμένουν στον Άδη με τις αμαρτίες τους προκειμένου να κριθούν(δεύτερη ανάσταση).
 

   Όλοι (πλην του Ιησού Χριστού) οι άνθρωποι αμαρτήσαμε, θα σωθούμε όμως με χάρη που θα μας κάνει ο  Θεός μας, ο Ιησούς Χριστός: ''Διότι κατά χάριν είσθε σεσωσμένοι διά της πίστεως· και τούτο δεν είναι από σας, Θεού το δώρον''Προς Εφεσίους 2:8 ,
έστω και εάν αμαρτήσαμε στο παρελθόν, αφού μετανοήσαμε, για τις αμαρτίες μας, πλήρωσε γιαυτές, στον Σταυρό του Γολγοθά, ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός,  ''Ιδού, ο Αμνός του Θεού ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου ''Ιωαν. 1:29

Υπάρχει όμως μια προϋπόθεση, ''Διότι εφανερώθη η χάρις του Θεού η σωτήριος εις πάντας ανθρώπους, διδάσκουσα ημάς να αρνηθώμεν την ασέβειαν και τας κοσμικάς επιθυμίας και να ζήσωμεν σωφρόνως και δικαίως και ευσεβώς εν τω παρόντι αιώνι, προσμένοντες την μακαρίαν ελπίδα και επιφάνειαν της δόξης του μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού ''Προς Τίτον 2:11-13

 
                               ΟΙ  ΤΡΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ.
                                    ( Η εγγραφή στο βιβλίο της ζωής!)
1.''εάν ομολογήσης διά του στόματός σου τον Κύριον Ιησούν,''
2. εάν''πιστεύσης εν τη καρδία σου ότι ο Θεός ανέστησεν αυτόν εκ νεκρών''
3. εάν επικαλεσθείς''Πας όστις επικαλεσθή το όνομα του Κυρίου θέλει σωθή''
'' Αληθώς, αληθώς σας λέγω ότι ο ακούων τον λόγον μου και πιστεύων εις τον πέμψαντά με έχει ζωήν αιώνιον, και εις κρίσιν δεν έρχεται, αλλά μετέβη εκ του θανάτου εις την ζωήν.''Κατά Ιωάννην 5:24
'' Δεν θέλει εισέλθει εις την βασιλείαν των ουρανών πας ο λέγων προς εμέ, Κύριε, Κύριε, αλλ' ο πράττων το θέλημα του Πατρός μου του εν τοις ουρανοίς.''Κατά Ματθαίον 7:21

'' Ιδού, έρχομαι ταχέως· κράτει εκείνο το οποίον έχεις, διά να μη λάβη μηδείς τον στέφανόν σου.''Αποκάλυψις 3:11
 
                Προσοχή, μη χάσουμε την Σωτηρία μας!

                                   Ο Κύριος έρχεται!
 '' …και ουδείς εκ των ασεβών θέλει νοήσει· αλλ' οι συνετοί θέλουσι νοήσει'' (Δανιήλ ιδ:10)
'' Όστις αδικεί ας αδικήση έτι, και όστις είναι μεμολυσμένος ας μολυνθή έτι, και ο δίκαιος ας γείνη έτι δίκαιος, και ο άγιος ας γείνη έτι άγιος.'' Αποκάλυψις 22:11


                                      Καλή Ανάσταση  Ελλάδα!

                                                                          Ασπασμούς.  Χ.Β.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.