Παρασκευή, 17 Απριλίου 2020

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΩΣΗΣ


Μεγάλη Παρασκευή.
Τον Κύριος μας, την ημέρα αυτή, Τον σταύρωσαν, στις 09:00 .
Μέχρι  την 12:00 , Τον εχλέβαζαν, Τον βλασφημούσαν  (''..οι δε διαβαίνοντες εβλασφήμουν αυτόν, κινούντες τας κεφαλάς αυτών και λέγοντες· Ο χαλών τον ναόν και διά τριών ημερών οικοδομών, σώσον σεαυτόν· αν ήσαι Υιός του Θεού, κατάβα από του σταυρού.