Δευτέρα, 23 Αυγούστου 2010

Καταστατικό ΑΝΤΙΓΟΝΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΠΟΜΠΟΤΕΪΚΑ-ΚΑΡΒΟΥΝΟ, Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Η ΑΝΤΙΓΟΝΕΙΑ»
Άρθρο 1o 
Επωνυμία -  Έδρα - Διάρκεια
1. Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΠΟΜΠΟΤΕΪΚΑ-ΚΑΡΒΟΥΝΟ, Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Η ΑΝΤΙΓΟΝΕΙΑ» με έδρα τη Θεσσαλονίκη, Οδυσσέως 29, Συκιές, 566 26-
2. Το Σωματείο έχει δική του σφραγίδα, η οποία φέρει κυκλικά την επωνυμία του Σωματείου και στο μέσον τη χρονολογία ίδρυσής του.-
3. Η χρονική διάρκεια του Σωματείου είναι απεριόριστη.-
Άρθρο 2ο
Σκοπός 
Σκοπός του Σωματείου είναι: η έρευνα, μελέτη και συμβολή στην επίλυση των προβλημάτων της περιοχής, η υποβοήθηση των τοπικών αρχών και η γενικότερη υποστήριξη πρωτοβουλιών, ατομικών ή συλλογικών, για την προάσπιση των συμφερόντων των ιδιοκτητών αγροτεμαχίων της περιοχής Μπομποτέϊκα-Κάρβουνο, στη Νέα Καλλικράτεια αλλά και των κατοίκων της.-
Ειδικότερα και τελείως ενδεικτικά μεταξύ των σκοπών του συλλόγου περιλαμβάνονται και τα εξής:
α) Ο αποχαρακτηρισμός της περιοχής από υψηλής παραγωγικότητας σε οικιστικής.
β) Η μελέτη και η δημιουργία δικτύων υποδομής και κατασκευή αυτών.
γ) Η προστασία της από την ρύπανση (όπως μπάζα, απορρίμματα κ.λπ.).
δ) Η εκπόνηση μελετών, η εκτέλεση έργων, η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη, η συμμετοχή σε προγράμματα ελληνικά ή διεθνή που έχουν σχέση με την προώθηση των σκοπών του Συλλόγου και κάθε ενέργεια και κάθε νόμιμο μέσο για την επίτευξη των σκοπών του.
ε)  Η συμμετοχή και συνεργασία με άλλους φορείς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου στο εσωτερικό και διεθνώς που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς. 
στ) Η ανεύρεση και αξιοποίηση πόρων σε εθνικό επίπεδο και στην ευρωπαϊκή ένωση για την οικολογική προστασία και την ανάπτυξη της περιοχής.-
Άρθρο 3ο
Μέσα
Για να επιτευχθεί καλύτερα ο σκοπός του συλλόγου, θα γίνεται χρήση κάθε νόμιμου προς τούτο μέσου. Ενδεικτικώς αναφέρονται τα ακόλουθα:
α)  Οργάνωση ενημερωτικών-πολιτιστικών εκδηλώσεων, διαλέξεων, δημοσίων συζητήσεων, σεμιναρίων, δημοσιεύσεων επί θεμάτων που αφορούν τους σκοπούς του συλλόγου.
β) Προκήρυξη διαγωνισμών και βράβευση μελετών ή έργων, που ανάγονται στους σκοπούς και το έργο του συλλόγου.
γ)   Συνεργασία με άλλους συλλόγους, οργανώσεις, επιτροπές ή πρόσωπα, που έχουν συγγενή ενδιαφέροντα.
δ) Απόκτηση ή μεταβίβαση κινητών ή ακινήτων δικαιωμάτων, εμπραγμάτων ή ενοχικών, εφόσον προάγεται ο σκοπός του Συλλόγου.-
Άρθρο 4ο
Μέλη του Σωματείου 
Μέλη του σωματείου μπορούν να γίνουν όσοι έχουν συμπληρώσει κατά το χρόνο εγγραφής τους το 18ο έτος της ηλικίας τους, ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων που αποδέχονται το παρόν καταστατικό.-
Άρθρο 5ο
Αποδοχή µελών
1. Μέλος του σωματείου γίνεται ο ενδιαφερόμενος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από αίτησή του προς αυτό, το οποίο εγκρίνει ή απορρίπτει την αίτηση στην πρώτη του συνεδρίαση μετά την υποβολή της αίτησης.-
2. Ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει αίτηση της οποίας υπόδειγμα συντάσσει το Δ.Σ., όπου αναγράφει τα βασικά στοιχεία της ταυτότητάς του και ένα μέλος του Συλλόγου που τον προτείνει.-
3. Αν το Δ.Σ. παραλείπει ή αρνείται την εγγραφή υποχρεούται να θέσει την αίτηση στην κρίση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία αποφασίζει για το θέμα αυτό πριν από κάθε άλλο θέμα. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να προσφύγει και ο ενδιαφερόμενος.-
4. Το Δ.Σ. υποχρεούται να αποφανθεί για όλες τις εκκρεμείς αιτήσεις εγγραφής πριν γίνει η Γενική Συνέλευση.-
Άρθρο 6ο
Μητρώο µελών 
Το Δ.Σ. οφείλει να φροντίζει για την τακτική τήρηση και ενημέρωση του μητρώου, το οποίο πρέπει να περιέχει:
α.   Το όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, το επάγγελμα και την κατοικία των μελών και
β.   Τη χρονολογία της -εγγραφής και της εξόδου αυτών ως και τις σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. ή της Γ.Σ.-
Άρθρο 7ο
Έξοδος µελών
1. Με απόφαση του Δ.Σ. διαγράφεται από το μητρώο κάθε μέλος, το οποίο καθυστερεί τη συνδρομή του προς το Σωματείο επί διετία.-
2. Το Δ.Σ. οφείλει να ειδοποιήσει τον ενδιαφερόμενο για τη διαγραφή του με γράμμα που στέλνεται συστημένο μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από τη λήψη της απόφασης.-
3. Από την αποστολή της ειδοποίησης το μέλος διαγράφεται από το μητρώο των μελών του συλλόγου.-
4. Το μέλος που διαγράφηκε από το Δ.Σ. μπορεί να επανεγγραφεί στο σωματείο με απόφαση του Δ.Σ. ή της Γ.Σ.-
Άρθρο 8ο
Καθήκοντα και δικαιώματα µελών
Τα μέλη έχουν τις εξής υποχρεώσεις:
α.   Να πληρώνουν τακτικά στο ταμείο του συλλόγου την ετήσια συνδρομή και τις οριζόμενες από τη Γενική Συνέλευση εισφορές για την επιτυχία των σκοπών του Σωματείου.
β. Να συμμορφώνονται προς το καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και να προστατεύουν με κάθε τρόπο τα συμφέροντα του Σωματείου.
γ.   Να συνδράμουν το Δ.Σ. στην εκπλήρωση της αποστολής του.-
Άρθρο 9ο
Τα μέλη έχουν δικαίωμα:
α.   Να παρουσιάζονται στις Γενικές Συνελεύσεις και να παίρνουν μέρος στις συζητήσεις και ψηφοφορίες αυτών.
β.   Να παραβρίσκονται στις δημόσιες συνεδριάσεις του Δ.Σ.
γ. Να λαμβάνουν γνώση των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου, οποτεδήποτε, καθώς και του Ισολογισμού και του Λογαριασμού των εσόδων και εξόδων, τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν από την υποβολή τους στη Γενική Συνέλευση και να παίρνουν αντίγραφο αυτών ύστερα από αίτησή τους και με δαπάνη τους.
δ. Τα μέλη αποκτούν δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις ένα μήνα μετά την εγγραφή τους στο Σύλλογο και δικαίωμα εκλέγεσθαι στα όργανα του σωματείου μετά παρέλευση έτους από την εγγραφή τους .
ε.   Προϋπόθεση για την άσκηση των πάσης φύσεως δικαιωμάτων των μελών είναι η ταμειακή τους ενημερότητα.
στ. Μέλος που αποχωρεί ή διαγράφεται από το μητρώο του Σωματείου, ουδέν δικαίωμα έχει επί της περιουσίας αυτού, ούτε δύναται να ζητήσει την επιστροφή των συνδρομών του.-
Άρθρο 10ο
Μέλος το οποίο αντιδρά στις επιδιώξεις του Σωματείου ή δημιουργεί προσκόμματα στην εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. ή της Γ.Σ. μπορεί να διαγραφεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία πρέπει να εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.-
Άρθρο 11ο
Έσοδα του Σωματείου 
Τα έσοδα του Σωματείου προέρχονται από:
α.    Τις συνδρομές των μελών. Η ετήσια συνδρομή είναι πενήντα (50,00) Ευρώ και μπορεί να μεταβληθεί μετά από εισήγηση του Δ. Σ. και απόφαση της Γ.Σ.
β.   Τα προγράμματα, ελληνικά ή ευρωπαϊκά, στα οποία συμμετέχει, καθώς και από κρατικές, δημοτικές ή κοινοτικές επιχορηγήσεις.
γ. Δωρεές ή κληροδοτήματα ως και πάσα είσπραξη από φυσικό ή νομικό πρόσωπο, προερχόμενη από νόμιμη αιτία.
δ. Δωρεές ή διαθήκες που υποχρεώνουν το Σωματείο σε ενέργειες που αντιβαίνουν τους σκοπούς του δεν γίνονται δεκτές.
ε.    Τη διοργάνωση εκδηλώσεων, τις εκδόσεις και τα λευκώματα που έχουν σχέση με την εκπλήρωση του σκοπού του.
στ.  Η ακίνητη περιουσία του Σωματείου αποκτάται και μεταβιβάζεται δια λογαριασμό τούτου, μόνο με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως. Επίσης, με απόφαση του Δ.Σ. και με σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να ανοιχτεί ή να κλειστεί λογαριασμός σε οποιοδήποτε τραπεζικό ή εν γένει χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της Ελληνικής Επικράτειας.
ζ. Τα κεφάλαια του Σωματείου διατίθενται μόνο με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. καταχωρούμενη εις πρακτικά αυτού, υπέρ των σκοπών του.
η.    Κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Άρθρο 12ο
Όργανα του Σωματείου
Τα όργανα του Σωματείου είναι:
1.     Η Γενική Συνέλευση των μελών,
2.    Το Διοικητικό Συμβούλιο.
3.    Η Ελεγκτική Επιτροπή και
4.    Η Εφορευτική Επιτροπή.
Η ιδιότητα μέλους στα όργανα αυτά τιμητική και άμισθη.-
Άρθρο 13ο
Αναπλήρωση και απαλλαγή µελών Δ.Σ. και Ε.Ε .
1. Σε περίπτωση κωλύματος που εμποδίζει τη συμμετοχή στο Δ.Σ. ή την Ε.Ε., που διαρκεί περισσότερο από έξι μήνες, τα κωλυόμενα μέλη αναπληρώνονται από τα αναπληρωματικά μέλη.-
2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί ν' απαλλάσσει από τα αξιώματά τους οποτεδήποτε, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής, με απόφαση που παίρνεται με πλειοψηφία ¾ των παρόντων και ταμειακώς εντάξει μελών για σοβαρούς λόγους που πρέπει να αναφέρονται με λεπτομέρεια, στη σχετική πράξη.
Άρθρο 14ο
Διοικητικό Συμβούλιο 
1. Η διοίκηση του Σωματείου ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από επτά (7) μέλη, τα οποία εκλέγουν μεταξύ τους τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, το γεν. γραμματέα, τον ταμία και τους τρεις συμβούλους.-
2. Οι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή που δεν εκλέχθηκαν ως τακτικά μέλη είναι αναπληρωματικοί, αναπληρώνουν δε τα τακτικά μέλη όταν η θέση τους παραμένει κενή λόγω θανάτου, εκπτώσεως ή παραιτήσεως. Τα αναπληρωματικά μέλη ακολουθούν τη θητεία των τακτικών, τα οποία αναπληρώνουν .-
3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανατεθούν σε μέλη του, οργανωτικά και άλλα ειδικά καθήκοντα.-
4.Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται για δύο έτη με ενιαίο ψηφοδέλτιο.
5.Σε περίπτωση παραίτησης ή ανάκλησης ολοκλήρου του Δ.Σ. και των αναπληρωματικών τους, το νέο - εκλεγμένο Δ.Σ. έχει πλήρη θητεία.-
6. Η θητεία κάθε συμβουλίου αρχίζει από την ημέρα της εκλογής του. Τα εξερχόμενα μέλη επιτρέπεται να ξανά εκλεγούν. Το εκλεγμένο Δ.Σ. αναλαμβάνει τη διοίκηση του συλλόγου μέσα σε 15 ημέρες από την ημέρα της εκλογής του.-
7. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι αλληλέγγυα υπεύθυνα έναντι του Σωματείου για τις προερχόμενες από δόλο ή βαριά αμέλεια ζημιές του Σωματείου.-
Άρθρο 15ο
Εκπροσώπηση του Σωματείου
1. Το Σωματείο εκπροσωπείται στις δικαστικές και εξώδικες σχέσεις του από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.-
2. Τα έγγραφα πρέπει να φέρουν τις υπογραφές του προέδρου και του γενικού γραμματέα ή των νόμιμων αναπληρωτών τους που ορίζονται από το Δ. Σ.-
Άρθρο 16ο 
1. Το Δ.Σ. συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση, μία τουλάχιστον
φορά το μήνα σε μέρα ορισμένη από πριν απ' αυτό, με ανοιχτή ημερήσια διάταξη.-
2. Τ ο Δ. Σ. μπορεί να συνέλθει έκτακτα όταν προσκληθεί από τον πρόεδρο ή αντιπρόεδρο με ιδιαίτερη προς κάθε μέλος του Δ. Σ. πρόσκληση, στην οποία περιέχονται τα θέματα για συζήτηση.-
3. Επίσης, συγκαλείται από τον πρόεδρο ή αντιπρόεδρο και όταν το ζητήσουν δύο τουλάχιστον από τα μέλη του Δ.Σ. ή δύο μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής, με έγγραφη αίτηση στην οποία αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν και οι λόγοι της έκτακτης σύγκλησης.-
4. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τέσσερα (4) τουλάχιστον από τα μέλη του.-
5. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. πρέπει να καταχωρίζονται στο τηρούμενο βιβλίο πρακτικών και να υπογράφονται από τους παρισταμένους στη συνεδρίαση συμβούλους. Κάθε διαφωνία καταγράφεται υποχρεωτικά στα πρακτικά.-
6. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. είναι έγκυρες αν τις εγκρίνει η πλειοψηφία από τα παριστάμενα μέλη, σε περίπτωση ισοψηφίας η πρόταση θεωρείται ότι έχει απορριφθεί.-
Άρθρο 17ο 
Όποτε το Δ.Σ. δεν συγκαλείται σε συνεδρίαση επί τρεις (3) μήνες συνεχείς θεωρείται έκπτωτο και οι μεταγενέστερες αυτού αποφάσεις είναι άκυρες, εκτός των περιπτώσεων ανώτερης βίας και έκτακτης ανάγκης. Στην περίπτωση αυτή διορίζεται, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία, προσωρινή διοικούσα επιτροπή για τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που θα εκλέξει νέο Δ.Σ.-
Άρθρο 18ο
Καθήκοντα Διοικητικού Συμβουλίου 
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει καθήκον να επιβλέπει και να εφαρμόζει όσα ορίζονται από το νόμο, το καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, ιδιαίτερα δε έχει καθήκον να:
α.   Προωθεί με κάθε τρόπο τους σκοπούς του Σωματείου και λαμβάνει όλα τα μέτρα, μη εξαιρουμένων των δικαστικών, για την προάσπιση των συμφερόντων του Σωματείου και την εκπλήρωση του σκοπού του. 
β.   Αποφασίζει για την εγγραφή μελών, επιβλέπει και ελέγχει την τακτική τήρηση των απαιτούμενων βιβλίων και πρακτικών, στα οποία καταχωρίζονται οι διάφορες πράξεις και αποφάσεις του.
γ. Αποφασίζει για τα έξοδα και έσοδα του Συλλόγου (με την επιφύλαξη του άρθρου 11 του παρόντος).
δ.   Φροντίζει για τη σύνταξη του ετήσιου απολογισμού της χρήσεως και του προϋπολογισμού του επόμενου χρόνου, ένα μήνα πριν από τη λήξη του τρέχοντος οικονομικού έτους.
ε.   Επιβλέπει την τακτική τήρηση των λογιστικών βιβλίων, τις τακτικές εισπράξεις, τα χρήματα του ταμείου και φροντίζει για την ασφαλή και έντοκη κατάθεσή τους, ανά τρίμηνο, πέρα από το ποσό που κρατάει ο ταμίας με απόφαση του Δ.Σ.
στ.     Αποφασίζει τη σύγκληση και προπαρασκευάζει τις εργασίες των Γενικών Συνελεύσεων.
ζ.   Φροντίζει για την επίλυση όλων των ζητημάτων, τα οποία δεν αναφέρονται ειδικά στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής.
η.   Εισηγείται στη Γ.Σ. το ύψος της ετήσιας συνδρομής των μελών.
θ. Εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο για την επιτυχία του σκοπού του Σωματείου διορίζει το Νομικό Σύμβουλο του Σωματείου, Δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση του Σωματείου στις δικαστικές και λοιπές αρχές για την ενέργεια οποιασδήποτε αναγκαίας πράξης χορηγώντας σε αυτούς με απόφασή του την ανάλογη πληρεξουσιότητα.
ι.   Αποφασίζει για την έκδοση εντύπων και για κάθε μέσο επικοινωνίας του Σωματείου.-
Άρθρο 19ο
Μέλος του Δ.Σ. το οποίο απουσιάζει αδικαιολόγητα, κατά την κρίση του Δ.Σ., περισσότερες από τρεις (3) συνεχόμενες τακτικές συνεδριάσεις του, αντικαθίσταται από τον κατά σειρά αναπληρωματικό σύμβουλο με απόφαση του Δ.Σ.
Άρθρο 20ο
Πρόεδρος 
Ο πρόεδρος υποχρεούται να γνωστοποιεί στο Δ.Σ. τις εκάστοτε ενέργειές του και να εκτελεί τις αποφάσεις του Δ. Σ. Διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Υπογράφει τα πρακτικά. Φροντίζει για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Δ.Σ. Εκδίδει εντολές προς πληρωμή ή είσπραξη προς τον ταμία, με βάση τις αποφάσεις του Δ.Σ., καταρτίζει μαζί με τον ταμία τον προϋπολογισμό και ισολογισμό και υποβάλλει αυτούς στην κρίση του Δ.Σ., συγκαλεί το Δ.Σ. σε συνεδριάσεις και προεδρεύει αυτών, εκθέτει την κατάσταση του συλλόγου και τη δράση του Δ.Σ. στις Γενικές Συνελεύσεις και εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα το Σωματείο.
Άρθρο 21ο
Αντιπρόεδρος 
Ο αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον πρόεδρο σε όλα τα καθήκοντά του σε περίπτωση που ο τελευταίος κωλύεται και τούτον ο πρεσβύτερος σε θητεία των Συμβούλων.
Άρθρο 22ο
 Γενικός Γραμματέας
Ο γενικός γραμματέας φυλάσσει τα αρχεία και τη σφραγίδα του σωματείου, τηρεί τα βιβλία πρακτικών του Δ.Σ. και των Γ.Σ., το πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, το μητρώο των μελών και φροντίζει γενικά για τη διεξαγωγή της γραφικής υπηρεσίας του Σωματείου. Συνυπογράφει τα σχετικά έγγραφα εκτός αυτών που αφορούν την οικονομική διαχείριση και φροντίζει σε συνεργασία με τον πρόεδρο για την υλοποίηση των αποφάσεων του Δ.Σ. Τον Γενικό Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενον, αντικαθιστά ένας εκ των συμβούλων, οριζόμενος υπό του Δ.Σ.-
Άρθρο 23ο
Ταμίας και Σύμβουλοι
Ο ταμίας ενεργεί την ταμειακή και λογιστική υπηρεσία σύμφωνα με το καταστατικό, τις αποφάσεις της Γ.Σ., τις εντολές του Δ.Σ.· και του προέδρου. Ειδικότερα έχει τα εξής καθήκοντα:
α.   Ενεργεί κάθε είσπραξη και πληρωμή με βάση τις εντολές του προέδρου και κάνει τις πρέπουσες εξοφλήσεις.
β. Εκτελεί κάθε σχετική με την υπηρεσία του απόφαση του Δ.Σ.
γ. Φυλάσσει το περιεχόμενο του ταμείου και τα αποδεικτικά έγγραφα.
δ.   Καταρτίζει μαζί με τον πρόεδρο τον ετήσιο ισολογισμό και προϋπολογισμό.
ε.   Δίνει τις απαραίτητες εξηγήσεις στο Δ. Σ. και την Ελεγκτική Επιτροπή.
στ. Είναι υπόλογος για κάθε απώλεια χρημάτων ή πληρωμή χωρίς απόδειξη.
ζ. Ο Ταμίας υποχρεούται να θέτει στη διάθεση του Δ.Σ. προς έλεγχο το ταμείο του Σωματείου, οσάκις τούτο ήθελε κριθεί αναγκαίο.
η. Υποχρεούται να καταθέτει σε κάποια Τράπεζα επ’ ονόματι του Σωματείου τα εισπραττόμενα ποσά, εξαιρέσει ενός ποσού το οποίο παραμένει στο ταμείο το Σωματείου και το οποίο καθορίζεται εκάστοτε υπό του Δ.Σ. αναλόγως των προβλεπόμενων τρεχουσών αναγκών.
θ. Μεριμνά για την κανονική είσπραξη των πληρωμών των συνδρομών, τηρών ενήμερο το Δ.Σ. περί των καθυστερούμενων τοιούτων.
ι. Η ανάληψη χρημάτων του Σωματείου από τα κατατεθειμένα στις τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα γίνεται από τον ταμία μετά του Προέδρου ή εξουσιοδοτημένου ειδικά από το Δ.Σ. προσώπου.
κ. Οι Σύμβουλοι μετέχουν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και εκτελούν όλα τα ανατιθέμενα σε αυτούς ειδικά καθήκοντα.-
Άρθρο 24
 Ελεγκτική Επιτροπή 
1. Η εποπτεία και ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ. ασκείται από την Ελεγκτική Επιτροπή, που αποτελείται από τρία (3) μέλη, τα οποία εκλέγουν μεταξύ τους τον πρόεδρο και τον αναπληρωτή του.-
2. Τα μέλη της Ε.Ε. εκλέγονται για ισόχρονη με το Δ.Σ. θητεία από τη Γενική Συνέλευση συγχρόνως με την εκλογή του Δ.Σ.-
3. Οι υποψήφιοι που δεν εκλέχτηκαν ως τακτικά μέλη είναι αναπληρωματικά και καλούνται κατά σειρά επιτυχίας τους να αναπληρώνουν τα τακτικά μέλη που απεβίωσαν, παραιτήθηκαν, διαγράφηκαν ή αδυνατούν ή αμελούν να εκτελέσουν τα καθήκοντα τους.-
4. Η Ελεγκτική Επιτροπή συγκαλείται ύστερα από πρόσκληση του προέδρου ή του αναπληρωτή του, τακτικά δύο φορές το χρόνο και έκτακτα οποτεδήποτε το απαιτούν τα συμφέροντα του Σωματείου ή ζητήσει τούτο το Δ.Σ. με έγγραφό του στο οποίο αναφέρει και τους λόγους της σύγκλησης.-
5. Οι αποφάσεις της Ε.Ε. πρέπει να καταχωρίζονται στο τηρούμενο αριθμημένο βιβλίο πρακτικών της Ε.Ε. και να υπογράφονται από τα παριστάμενα κατά τη συνεδρίαση μέλη της.-
6. Οι αποφάσεις της Ε.Ε. έχουν κύρος εάν εγκριθούν από την πλειοψηφία των παραβρεθέντων στη συνεδρίαση μελών της. Σε περίπτωση ισοψηφίας η πρόταση θεωρείται απορριφθείσα.-
Άρθρο 25ο
Η Ελεγκτική Επιτροπή εποπτεύει και ελέγχει αν οι πράξεις της οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ. συμφωνούν προς τις διατάξεις του καταστατικού, τις αποφάσεις της Γ.Σ. και του νόμου.-
Δικαιούται οποτεδήποτε να εξετάζει τα σχετικά παραστατικά και τα λογιστικά· βιβλία και να ζητά την επίδειξη· του περιεχομένου του ταμείου.-
Η Ελεγκτική Επιτροπή ελέγχει αν για κάθε έξοδο και έσοδο υπάρχουν οι σχετικές αποδείξεις και εάν τα χρήματα είναι στο ταμείο. Η Ε.Ε. δικαιούται να ζητήσει τη σύγκληση Γ.Σ. για τη λήψη αποφάσεων σε περίπτωση διαχειριστικών ανωμαλιών.-
Άρθρο 26ο
Εφορευτική Επιτροπή 
Η Εφορευτική Επιτροπή εκλέγεται από τη Γ.Σ. που έχει ως θέμα αρχαιρεσίες και αποτελείται από τρία (3) μέλη. Έργο της είναι η ανακήρυξη των υποψηφίων για το Δ.Σ. και την Ε.Ε., οι οποίοι δηλώνουν την υποψηφιότητά τους, καθώς και τη διενέργεια των εκλογών για την εκλογή του Δ.Σ. και της Ε.Ε.-
Άρθρο 27ο
Γενική Συνέλευση 
1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Σωματείου και οι αποφάσεις της είναι δεσμευτικές για όλα τα όργανα του Σωματείου.-
2. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να πάρουν μέρος όλα τα μέλη που είναι ταμειακώς εντάξει Ταμειακώς ενήμερα μέλη θεωρούνται όσα έχουν εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις έως και το τρέχον οικονομικό έτος κατά το οποίο διεξάγεται η συνέλευση. Τα μέλη δικαιούνται να εκπληρώσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις και κατά την προσέλευσή τους στη συνέλευση.-
3. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση μία (1) φορά το χρόνο, εντός του πρώτου τριμήνου, σε ημερομηνία που
καθορίζεται από το Δ.Σ.-
4. Συγκαλείται όμως και έκτακτα, όταν το απαιτεί το συμφέρον του Σωματείου, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. ή ύστερα από έγγραφη αίτηση του ενός εικοστού (1/20) τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει μελών.-
Η αίτηση αυτή απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο και περιέχει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.-     
Ο πρόεδρος στην περίπτωση αυτή πρέπει να συγκαλέσει τη Γ.Σ.
μέσα σε είκοσι (20) το πολύ ημέρες από την υποβολή της αίτησης. Το
ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που τη σύγκληση της Γ.Σ. ζητεί η Ε.Ε.-
Άρθρο 28ο
Οι προσκλήσεις για τις Γενικές Συνελεύσεις πρέπει να αναγράφουν το τόπο, το χρόνο και τα προς συζήτηση θέματα.-
Υπογράφονται από την πρόεδρο ή αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από το γενικό γραμματέα, αποστέλλονται δε ταχυδρομικά σε όλα τα μέλη του Σωματείου τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συζήτησης.-
Άρθρο 29ο 
1. Στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει ο πρόεδρος του Δ.Σ., ο οποίος αφού διαπιστώσει ότι υπάρχει η προβλεπόμενη απαρτία, προτείνει στη συνέλευση να εκλέξει τον πρόεδρο, τον γραμματέα και δύο ψηφολέκτες. Στην περίπτωση των αρχαιρεσιών τον ρόλο των ψηφολεκτών τον ασκεί η Εφορευτική Επιτροπή.-
2. Κατά την ετήσια απολογιστική Γενική Συνέλευση τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται να εκλεγούν για οποιοδήποτε αξίωμα του προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης.-
3. Η ψηφοφορία για την εκλογή του προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης είναι φανερή και γίνεται με ανάταση του χεριού.-
Άρθρο 30ο
1. Για να είναι έγκυρη η συνέλευση απαιτείται να παραβρίσκονται τα μισά τουλάχιστον συν ένα από τα ταμειακώς ενήμερα μέλη και τα νομίμως εκπροσωπούμενα.-
2. Κάθε παρόν μέλος μπορεί να εκπροσωπήσει μόνο ένα άλλο  απόν μέλος. Οι σχετικές εξουσιοδοτήσεις φυλάσσονται μαζί με τα πρακτικά της συνέλευσης.-
3. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία, μέχρι το τέλος της συζητήσεως όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πλην της περιπτώσεως κατά την οποία υπάρξει ένσταση απαρτίας και διαπιστωθεί η έλλειψή της.-
4. Εάν κατά την πρώτη Γενική Συνέλευση δεν υπάρχει η, κατά τα ανωτέρω, απαρτία επαναλαμβάνεται η συνέλευση μετά επτά (7) ημέρες, την ίδια μέρα της εβδομάδας, στον αυτό τόπο και την ίδια ώρα, εκτός αν ορισθεί άλλη ημέρα με νέα πρόσκληση.
Η επαναληπτική συνέλευση θεωρείται ότι έχει απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών κατά τη δεύτερη αυτή συνέλευση, κανένα νέο θέμα δεν επιτρέπεται να προστεθεί στην ημερήσια διάταξη.
5. Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και των ταμειακά ενήμερων μελών. Για την τροποποίηση του καταστατικού και τη διάλυση του συλλόγου, απαιτείται παρουσία των μισών (1/2) ταμειακώς ενήμερων μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.-
6. Για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, καμία απόφαση δεν παίρνεται, εκτός αν αφορά την προεδρία της συνέλευσης και πρόταση σύγκλησης άλλης συνέλευσης.-
7. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. πρέπει να καταχωρίζονται σε ιδιαίτερα βιβλία πρακτικών των Γ.Σ. και να υπογράφονται από τον πρόεδρο αυτής και τον γραμματέα. Το βιβλίο τούτο είναι ελεύθερα προσιτό σε όλα τα μέλη.-
Άρθρο 31ο
Οι ψηφοφορίες στις Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε φανερές και σε μυστικές. Οι φανερές ψηφοφορίες ενεργούνται με ανάταση του χεριού ή ονομαστικά.-
Οι μυστικές ψηφοφορίες ενεργούνται με ψηφοδέλτια. Για ζητήματα τα οποία αφορούν αρχαιρεσίες, εμπιστοσύνη προς τη διοίκηση και προτάσεις μομφής, οι ψηφοφορίες είναι μυστικές.-
Τα ψηφοδέλτια θεωρούνται έγκυρα όταν δεν περιλαμβάνουν φράσεις άσχετες προς τα θέματα ή διάφορα σημεία, τα οποία παραβιάζουν την αρχή της μυστικότητας της ψηφοφορίας.-
Άρθρο 32ο
Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο του Σωματείου και αποφασίζει επί πάσης υποθέσεως αυτού. Ειδικότερα, έχει την εξής δικαιοδοσία:
α.   Ελέγχει όλες τις εργασίες του Σωματείου.
β.   Αποφασίζει περί εγκρίσεως του προϋπολογισμού, του ισολογισμού, απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής, του ταμία από τις ευθύνες για τις ενέργειές του.
γ.   Εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή και απαλλάσσει τα μέλη τους από τα καθήκοντά τους.
δ.   Αποφασίζει περί τροποποιήσεως του καταστατικού και διαλύσεως του Σωματείου. Δι’ αμφότερες όμως τις περιπτώσεις αυτές, προς επίτευξη απαρτίας απαιτείται η παρουσία των 3/5 των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών, για λήψη δε αποφάσεως απαιτείται πλειοψηφία των ¾ των παρόντων.
ε.   Αποφασίζει σε προσφυγές περί εγγραφής μελών.
στ. Εκλέγει την Εφορευτική Επιτροπή που διεξάγει τις αρχαιρεσίες.
ζ.   Αποφασίζει για την σύναψη συμβάσεων αγοραπωλησιών ακινήτων και συμβάσεων δανείων.
η. Απόφαση της Συνελεύσεως αντικείμενη στο νόμο ή το καταστατικό είναι άκυρη.
θ. Ανακηρύσσει τους δωρητές και ευεργέτες του Σωματείου.
Άρθρο 33ο
Αρχαιρεσίες
1. Κάθε διετία ενεργούνται αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής. Το ΔΣ ορίζει τον χρόνο σύγκλησης της Γ.Σ. για την εκλογή των οργάνων.-
2. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στον πρόεδρο της Γ.Σ.-
3. Η ψηφοφορία για την εκλογή ακολουθεί αμέσως μετά το πέρας των εργασιών της Γ.Σ., αφού συνταχθεί κατάλογος των υποψηφίων κατ' απόλυτη αλφαβητική σειρά.-           .
4. Οι ψηφοφόροι μπορούν να βάλουν έως επτά (7) σταυρούς προτιμήσεως και εκλέγονται για μεν το Δ.Σ. οι πρώτοι επτά κατά σειρά σταυρών προτιμήσεως, για δε την Ε.Ε. οι τρεις πρώτοι. Οι υπόλοιποι κατά την ίδια σειρά είναι αναπληρωματικοί -
5. Δικαίωμα για να εκλεγούν και να εκλέξουν έχουν μόνο τα τακτικά μέλη, που είναι ταμειακώς τακτοποιημένα υπό τους περιορισμούς της παραγρ. ε' του άρθρου 9 του παρόντος. Πληρωμές καθυστερούμενων εισφορών μπορούν να γίνουν και κατά την ημέρα των αρχαιρεσιών πριν από την ψηφοφορία.-
Άρθρο 34ο
Λογιστικό έτος-Λογιστικά βιβλία - Προϋπολογισμός 
1.  Το λογιστικό έτος αρχίζει την 1 η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Ένα μήνα τουλάχιστον πριν από τη λήξη του έτους συντάσσεται από το Δ.Σ. προϋπολογισμός «εσόδων και εξόδων» του επόμενου έτους και υποβάλλεται προς έγκριση στη Γ.Σ.-
2. Η ετήσια απογραφή, ο λογαριασμός «έσοδα και έξοδα» και ο ισολογισμός καταρτίζονται από τον ταμία και παραδίδονται με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά στον πρόεδρο, ο οποίος, αφού τα εξετάσει, τα υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο.-
3. Το Δ.Σ. αφού εξετάσει το λογαριασμό «έσοδα-έξοδα» και τον ισολογισμό, τα στέλνει στην Ελεγκτική Επιτροπή, η οποία καταρτίζει τη σχετική με αυτόν έκθεσή της και ο πρόεδρος της ή ο αναπληρωτής την ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση. Αντίγραφο της έκθεσης επιδίδεται και στον πρόεδρο του Δ.Σ. τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ώστε να μπορεί να δώσει σχετικές εξηγήσεις.-
Άρθρο 35ο
 Διάλυση -Εκκαθάριση 
Για τη διάλυση και εκκαθάριση του Σωματείου και για κάθε θέμα - που -δεν ρυθμίζεται διαφορετικά με το παρόν εφαρμόζονται οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα.-
Άρθρο 36ο
Γενικές Διατάξεις
Το Σωματείο έχει δική του σφραγίδα, η οποία φέρει τις λέξεις «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΠΟΜΠΟΤΕΪΚΑ – ΚΑΡΒΟΥΝΟ, Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ, Η ΑΝΤΙΓΟΝΕΙΑ». Η διάταξη αυτή δύναται να τροποποιηθεί δια μόνης της αποφάσεως του Δ.Σ.
Τα μέλη δικαιούνται να αποχωρήσουν του Σωματείου. Η αποχώρηση δέον να γνωστοποιείται τρεις (3) τουλάχιστον μήνες προς της λήξεως του λογιστικού έτους και ισχύει δια το τέλος αυτού. Όλα τα μέλη του Σωματείου έχουν ίσα δικαιώματα. Ιδιαίτερα δικαιώματα απονέμονται ή αφαιρούνται τη συναινέσει όλων των μελών, ουδέποτε, όμως, απονέμεται δικαίωμα αυξημένης ψήφου κατά τις Γενικές Συνελεύσεις.
Πάσα περίπτωση μη προβλεπόμενη υπό του παρόντος καταστατικού, θα ρυθμίζεται υπό των Γενικών Συνελεύσεων, τηρουμένων των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων των σχετικών περί Σωματείων νόμων, ως και του Αστικού Κώδικα.
Με το παρόν προβλέπεται μία θέση νομικού συμβούλου του Σωματείου που θα αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση των δικαστικών και εξωδικαστικών υποθέσεων τούτου, κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. και σχετικής έγγραφης εντολής και πληρεξουσιότητας. Η πληρωμή του νομικού συμβούλου θα πραγματοποιείται κατ’ αποκοπή, ήτοι ανά υπόθεση που θα του ανατίθεται. Η λήξη της συνεργασίας με το νομικό σύμβουλο θα αποφασίζεται με απόφαση της πλειοψηφίας του Δ.Σ. Τη θέση του νομικού συμβούλου αναλαμβάνει ο Δικηγόρος Θεσσαλονίκης Μαλισάγκος Αναστάσιος του Κωνσταντίνου (ΑΜΔΣΘ 7077), κάτοικος Θεσσαλονίκης, επί της οδού Ερμού, αριθμό 18. Ο νομικός σύμβουλος δύναται να αποχωρήσει από τη συνεργασία με το Σωματείο, αφού ενημερώσει εγγράφως προ τριάντα ημερών το Δ.Σ.
Άρθρο 37ο
Ιδρυτές και πρώτα μέλη του Σωματείου είναι οι κατά την πρώτη ιδρυτική συγκέντρωση ψηφίσαντες και υπογράψαντες το παρόν καταστατικό, το οποίο αποτελούμενο εξ 37 άρθρων, εγκρίθηκε υπ’ αυτών κατ’ άρθρο και εν συνόλω, θέλει δε να ισχύσει από της καταχωρήσεώς του στο οικείο βιβλίο του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Μετά την έγκριση του παρόντος καταστατικού υπό του Πρωτοδικείου και την τελεσιδικία της αποφάσεως αυτής, η προσωρινώς διοικούσα επιτροπή οφείλει να προκηρύξει εκλογές, εντός του χρόνου που θα αποφασισθεί υπό της Γενικής Συνελεύσεως δια την εκλογή του οριστικού Δ.Σ. ως και των λοιπών οργάνων του Σωματείου.
Θεσσαλονίκη, 07/05/2010

ΟΙ ΙΔΡΥΤΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ