Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2014

Οι 5 Αντιδήμαρχοι του Δήμου Νέας Προποντίδας.Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας ορίζει τους Αντιδηµάρχους του Δήµου Νέας Προποντίδας, µε θητεία για το χρονικό διάστημα από12.09.2014 µέχρι 31.03.2017 και
µεταβιβάζει σε αυτούς τις αρµοδιότητες που προβλέπονται από τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, ως κάτωθι:
Ορίζει: 1. ως έµµισθο Αντιδήµαρχο και αναπληρωτή του
Δηµάρχου τον Δηµοτικό Σύµβουλο της πλειοψηφίας κ. Κωνσταντίνο Κοκκινίδη του Αλέξανδρου και µεταβιβάζει σε αυτόν
α. Τις παρακάτω καθ'ύλην αρµοδιότητες:
1. Τις Υπηρεσίες Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης
Αναλυτικά τις αρµοδιότητες των κάτωθι τµηµάτων:
Διεύθυνση Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης, που περιλαµβάνει, ειδικότερα,
τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
α. Τµήµα Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας
− Γραφείο Φυτικής Παραγωγής και Γεωργικής Ανάπτυξης
− Γραφείο Ζωϊκής Παραγωγής και Κτηνιατρικής
− Γραφείο Αλιείας
− Αποκεντρωµένο Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής Αλιείας Τουρισµού
Δηµοτικής Ενότητας Καλλικράτειας.
− Αποκεντρωµένο Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής Αλιείας Τουρισµού
Δηµοτικής Ενότητας Τρίγλιας.
− Αποκεντρωµένο Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής Αλιείας Τουρισµού
Δηµοτικής Ενότητας Μουδανιών.
β. Τµήµα Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης Εµπορικών
Δραστηριοτήτων
− Γραφείο Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων και προστασίας καταναλωτή
− Γραφείο χορήγησης Αδειών Εµπορικών και Επιχειρηµατικών Δραστηριοτήτων
γ. Τµήµα Απασχόλησης και Τουρισµού
− Γραφείο Θεµάτων Απασχόλησης
− Γραφείο Θεµάτων Τουρισµού
2. Τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Προστασίας, Διά βίου µάθησης
και Πολιτισµού Αναλυτικά τις αρµοδιότητες των κάτωθι τµηµάτων:
Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Πολιτισµού:
α.Τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών
Ισότητας των Φύλων.
1.Γραφείο σχεδιασµού, συντονισµού και
Παρακολούθησης Κοινωνικών Πολιτικών,
εποπτείας και ελέγχου.
2.Γραφείο Εφαρµογής ΚοινωνικώνΠολιτικών,
Προγραµµάτων Κοινωνικής Προστασίας και Ισότητας των φύλων.


β. Τµήµα Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων ( Κ.Α.Π.Η. )
1.Τµήµα Προστασίας και Προαγωγής της ∆ηµόσιας Υγείας.
2.Γραφείο Προστασίας και Προαγωγής της ∆ηµόσιας Υγείας
και ρύθµισης ∆ιοικητικών θεµάτων.
γ..Τµήµα ∆ιά Βίου Μάθησης και Πολιτισµού
1. Γραφείο ∆ιά Βίου Μάθησης
2. Γραφείο Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νέας Γενιάς
3. Τις Υπηρεσίες Υποστήριξης
∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών µε τις
παρακάτω διοικητικές ενότητες:
α. Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του
∆ήµου
β. Τµήµα ∆ηµοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου
- Γραφείο ∆ηµοτικής Κατάστασης
- Γραφείο Ληξιαρχείου
γ. Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού και ∆ιοικητικής
Μέριµνας
δ. Τµήµα ∆ιοικητικών Θεµάτων και εξυπηρέτησης
του Πολίτη ∆ηµοτικής Ενότητας Μουδανιών.
ε. Τµήµα ∆ιοικητικών Θεµάτων και εξυπηρέτησης
του Πολίτη ∆ηµοτικής Ενότητας Καλλικράτειας.
στ. Τµήµα ∆ιοικητικών Θεµάτων και εξυπηρέτησης
του Πολίτη ∆ηµοτικής Ενότητας Τρίγλιας.
4. Την ∆ιεύθυνση ΚΕΠ
− Τµήµα ΚΕΠ ∆ηµοτικής Ενότητας Μουδανιών
− Τµήµα ΚΕΠ ∆ηµοτικής Ενότητας Τρίγλιας
− Τµήµα ΚΕΠ ∆ηµοτικής Ενότητας Καλλικράτειας
1. Γραφείο Εξυπηρέτησης πολιτών
2. Γραφείο Εσωτερικής Ανταπόκρισης
β. Τις παρακάτω κατά τόπον αρµοδιότητες:
− Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη ∆ηµοτική Ενότητα Μουδανιών.
− Μεριµνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που βρίσκεται στη ∆ηµοτική Ενότητα Μουδανιών.
− Συνεργάζεται µε τους Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων της ∆ηµοτικής Ενότητας Μουδανιών, για την επίλυση των προβληµάτων τους.
− Υπογράφει, µε εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου, βεβαιώσεις,
πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις υπηρεσίες του ∆ήµου ( της ∆ηµοτικής Ενότητας Μουδανιών)
2. Ως έµµισθο Αντιδήµαρχο τον Δηµοτικό Σύµβουλο της
πλειοψηφίας κ. Κωνσταντίνο Τσοµπανάκη του Γεωργίου
και αναπληρωτή του κ. Κωνσταντίνου Κοκκινίδη και µετα-
βιβάζει σε αυτόν τις παρακάτω καθ'ύλην αρµοδιότητες:
1. Διεύθυνση Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, µε
τις εξής, ειδικότερα, διοικητικές ενότητες:
− Τµήµα Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης
− Τµήµα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ( ΤΠΕ )
2. ∆/νση Ποιότητας Ζωής, Καθαριότητας και Περιβάλλοντος, µε τα
εξής, ειδικότερα, γραφεία:
− Γραφείο Έκδοσης Οικοδοµικών Αδειών
− Γραφείο Πολεοδοµικών Εφαρµογών
− Γραφείο Ελέγχου Κατασκευών
− Αποκεντρωµένο Γραφείο Παρακολούθησης Πολεοδοµικών Μελετών
∆ηµοτικής Ενότητας Καλλικράτειας.
3. ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, µε τις εξής,
ειδικότερα,διοικητικές ενότητες:
α. Τµήµα Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης, Υδραυλικών -
Εγγειοβελτιωτικών έργων και Ασφάλειας.
− Γραφείο Γραµµατειακής υποστήριξης και ασφάλειας έργων
− Γραφείο Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών έργων
− Γραφείο Έργων Ύδρευσης, Άρδευσης και Αποχέτευσης
β. Τµήµα Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Ηλεκτροµηχανολογικών έργων και
εγκαταστάσεων
-Γραφείο Συγκοινωνιακών και Κτιριακών έργων
− Γραφείο Ηλεκτροµηχανολογικών έργων και Σηµατοδότησης
− Γραφείο θεµάτων συγκοινωνιών και κυκλοφορίας
− Γραφείο θεµάτων εγκαταστάσεων και αδειών µεταφορών
3. Ως έµµισθο Αντιδήµαρχο τον Δηµοτικό Σύµβουλο της πλειοψηφίας και κ. Ιωάννη Γεωργαλά του Παναγιώτη και αναπληρωτή του κ. Κων/νου Τσοµπανάκη και µεταβιβάζει σε αυτόν
α.Τις παρακάτω καθ'ύλην αρµοδιότητες:
1. Από το Τµήµα Περιβάλλοντος & πολιτικής προστασίας:
− Γραφείο Κοιµητηρίων και Σφαγείων
− Γραφείο Σχεδιασµού, Εποπτείας και Συντήρησης πρασίνου
− Καθαριότητα Κοινόχρηστων χώρων και Παιδικές Χαρές.
− Αποκεντρωµένο Τµήµα Καθαριότητας, Πρασίνου και Οχηµάτων ∆ηµοτικής
Ενότητας Καλλικράτειας.
− Αποκεντρωµένο Τµήµα Καθαριότητας, Πρασίνου και Οχηµάτων ∆ηµοτικής
Ενότητας Τρίγλιας.
− Αποκεντρωµένο Τµήµα Καθαριότητας Πρασίνου και Οχηµάτων ∆ηµοτικής
Ενότητας Μουδανιών.
β. Τις παρακάτω κατά τόπον αρµοδιότητες:
− Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται
στη ∆ηµοτική Ενότητα Καλλικράτειας.
− Μεριµνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που
βρίσκεται στη ∆ηµοτική Ενότητα Καλλικράτειας.
− Έχει την ευθύνη λειτουργίας των παιδικών χαρών που βρίσκονται στη
∆ηµοτική Ενότητα Καλλικράτειας.
− Συνεργάζεται µε τους Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
για την επίλυση των προβληµάτων τους.
− Υπογράφει, µε εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά
και λοιπά διοικητικά έγγραφα ποιυ εκδίδονται από τις υπηρεσίες του ∆ήµου
( της ∆ηµοτικής Ενότητας Καλλικράτειας ).
4. Ως άµισθο Αντιδήµαρχο τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο της πλειοψηφίας κ.Φώτιο Τσιρούδα του Ιωάννη και αναπληρωτή του κ. Ιωάννη Γεωργαλά και µεταβιβάζει σε αυτόν τις παρακάτω καθ'ύλην αρµοδιότητες:
Την ∆ιεύθυνση Ποιότητας Ζωής, Καθαριότητας και Περιβάλλοντος,
που περιλαµβάνει τις παρακάτω, ειδικότερα, διοικητικές ενότητες:
1. Τµήµα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και ∆ιαχείρισης Οχηµάτων:
− Γραφείο Καθαριότητας, Αποκοµιδής απορριµµάτων και ανακυκλούµενων
υλικών.
− Γραφείο Σχεδιασµού και Εποπτείας καθαριότητας και ανακύκλωσης
− Γραφείο ∆ιαχείρισης και συντήρησης οχηµάτων
2.Τµήµα Περιβάλλοντος και πολιτικής προστασίας:
− Γραφείο Πολιτικής Προστασίας
− Γραφείο Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόµησης Ενέργειας
5. Ως άµισθο Αντιδήµαρχο τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο της πλειοψηφίας κ. Ιωάννη Καραπανταζή του Γεωργίου και αναπληρωτή των κ.κ. Φώτη Τσιρούδα και Κων/νου Τσοµπανάκη και µεταβιβάζει σε αυτόν
α.Τις παρακάτω καθ'ύλην αρµοδιότητες
Το Τµήµα Ύδρευσης, άρδευσης, Αποχέτευσης, µε τα εξής, ειδικότερα,
γραφεία:
− Γραφείο Εξυπηρέτησης καταναλωτών – Γραµµατεία
− Γραφείο Λειτουργίας & Συντήρησης Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυµάτων
και Αποχετεύσεων
− Γραφείο Λειτουργίας & Συντήρησης ∆ικτύων ύδρευσης - άρδευσης, ∆εξαµενών
και Η/Μ Εγκαταστάσεων.
− Συντήρηση ασφαλτοστρωµένων δρόµων
− Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας
− Συντήρηση λειτουργίας δικτύου ΦΟΠ, Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
πάρκων, πλατειών, δηµοτικών κτιρίων και άλλων κοινόχρηστων χώρων
β. Τις παρακάτω κατά τόπον αρµοδιότητες:
− Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη
∆ηµοτική Ενότητα Τρίγλιας.
− Μεριµνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που
βρίσκεται στη ∆ηµοτική Ενότητα Τρίγλιας.
− Έχει την ευθύνη λειτουργίας των παιδικών χαρών που βρίσκονται στη
∆ηµοτική Ενότητα Τρίγλιας.
− Συνεργάζεται µε τους Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων της
∆ηµοτικής Ενότητας Τρίγλιας, για την επίλυση των προβληµάτων τους.
− Υπογράφει, µε εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και
λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις υπηρεσίες του ∆ήµου ( της
∆ηµοτικής Ενότητας Τρίγλιας).
* Η τέλεση των Πολιτικών Γάµων θα πραγµατοποιείται απ'όλους τους
Αντιδηµάρχους, καθ'όλη τη διάρκεια της εβδοµάδας και κατόπιν συννενόησης
µε το Ληξιαρχείο του ∆ήµου.
Η παρούσα να δηµοσιευθεί µία φορά σε µία ηµερήσια εφηµερίδα του Νοµού
Χαλκιδικής και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Νέας Προποντίδας.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΗΜ. ΚΑΡΡΑΣ

Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2014

Επιτροπές Δήμου Ν. ΠροποντίδοςΕκλογή μελών του Προεδρείου του Δ.Σ., της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Κατά την ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ν. Προποντίδας για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δ.Σ., των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στις 7 Σεπτεμβρίου και ώρα 11:00 π.μ., εκλέχθηκαν οι ακόλουθοι στις παρακάτω θέσεις:

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: Ιορδανίδου Πελαγία
Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: Μηκέ-Τσέλιου Χριστίνα
Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου: Τσικαρίδης Παναγιώτης

Τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής:
- Αθανασάρας Φιλιππος
- Καμπάνης Κωνσταντίνος
- Κοκκινίδης Κωνσταντίνος
- Παπαγιάννης Ανδρέας
- Πασσαλής Κωνσταντίνος
- Σαρόγλου Χαράλαμπος
- Τσιρούδας Φώτιος
- Τσούφης Δημήτριος

Αναπληρωματικά Μέλη:
- Καραπανταζής Ιωάννης
- Κασσαμανώλη Παναγιώτα
- Μωυσίδης Μωυσής
- Τσακμάκας Γεώργιος
- Τσομπανάκης Κωνσταντίνος

Τακτικά μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
- Αυταράς Αντώνιος
- Ευτάτογλου Γεώργιος
- Καραπανταζής Ιωάννης
- Κουτσουμούκης Κωνσταντίνος
- Μπομπότας Γεώργιος
- Μωυσίδης Μωυσής
- Παπαδόπουλος Θωμάς
- Τσομπανάκης Κωνσταντίνος

Αναπληρωματικά Μέλη:
- Κασάπης Νικόλαος
- Σαρόγλου Χαράλμπος
- Σιαφλιάκης Δημήτριος
- Τσαλκιτζής Παντελεήμων
- Τσιρούδας Φώτιος

Ο Δήμαρχος

Καρράς Δημ. Εμμανουήλ

Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014

ΕυχαριστήριοΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Με την ευκαιρία λήξεως της Θερινής Περιόδου θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας προς τις Δημοτικές Αρχές του Δήμου Ν Προποντίδας (κ. Δήμαρχο, κ. Αντιδήμαρχο Ν Καλλικράτειας και όλους τους υπαλλήλους του εργοταξίου του Αγίου Παύλου για τις προσπάθειες που κατέβαλαν στην αποκομιδή των απορριμμάτων ώστε να διατηρήσουν  την περιοχή μας καθαρή. Ιδιαίτερα θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε  τον υπεύθυνο Καθαριότητος κ Καζαντζίδη Παναγιώτη που με  το προσφερόμενο έργο του στους τομείς καθαριότητος, αντικατάστασης λαμπτήρων εξωτερικού φωτισμού, οδοστρωσίας και διαμόρφωσης οδών του οικισμού μας με Ισοπεδωτή (Grader) εφέτος έκαμε την διαφορά. Τους ευχαριστούμε όλους και ευχόμαστε Καλή Δύναμη στο δύσκολο και επίπονο έργο τους.
Από το ΔΣ της Αντιγόνειας