Κυριακή, 9 Ιουνίου 2019

Η νεκρόπολη των Ν Συλλάτων.
Τά αντικείμενα πού βρέθηκαν  βρίσκονται στό ’Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και  ήλθαν τυχαία στό φως τό Σεπτέμβρη τοϋ 1961, κατά τήν διάνοιξη τοϋ δρόμου, πού τώρα ένώνει τά Νέα Σύλλατα μέ τά Έλαιοχώρια Χαλκιδικής. Προέρχονται άπό μιά νεκρόπολη, πού βρισκόταν 12 χιλμ. Ν τής Νέας Καλλικράτειας καί 2 χιλμ. Α των Νέων Συλλάτων και  είχε έκταση περίπου 1 τετραγωνικό χιλιόμετρο.
Βρέθηκαν : Χάλκινο κράνος «χαλκιδικοϋ» τύπου,  Κοσμήματα Χρυσά, ασημένια σκουλαρίκια, πόρπες, οινοχόες, αγγεία κλπ
Τό κράνος αυτό έχει ξεχωριστό ένδιαφέρον γιά δύο λόγους:
 α) Βρέθηκε μέσα σέ τάφο, πράγμα σπάνιο γιά τήν Ελλάδα. Μέχρι σήμερα τά περισσότερα «χαλκιδικά» κράνη πού είναι γνωστά, ή προέρχονται άπό άνασκαφές σέ ίερά (’Ολυμπία), ή άγοράστηκαν καί είναι άγνωστη ή προέλευσή τους.
β) Τό κράνος άπό τά Σύλλατα έρχεται νά προστεθή σέ μιά πολύ μικρή ομάδα πού τήν άποτελοϋσαν ως τώρα τό κράνος τοΰ Βρετανικού Μουσείου πού άναφέραμε κ’ ένα άλλο στό Μουσείο τού Βερολίνου άπό τήν ’Ολυμπία. Καί τά τρία, έκτος άπό τά κοινά χαρακτηριστικά στά χαλκιδικά κράνη, παρουσιάζουν και όμοιες ιδιομορφίες: τόν πλαστικό σχηματισμό τού κροτάφου καί τήν κυματιστή καμπύλη πάνω άπό τό άνοιγμα τού αυτιού, μαζί μέ τό στενό καί μικρό προρρινίδιο.
Πηγή : ΜΙΑ ΑΓΝΩΣΤΗ ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΤΑ ΝΕΑ ΣΥΛΛΑΤΑ της Φωτ Παπαδοπούλου.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου